Algemene Voordwaarden

In de algemene voorwaarden van ETown Recruitment Services worden de voorwaarden waaraan ETown gebruikers verbindt uiteengezet. Maakt u gebruik van de dienstverlening van ETown Recruitment Services dan bevestigt u, dat u de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen heeft en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Artikel 1 Definitie

In deze voorwaarden gebruikte begrippen wordt verstaan onder: 

1.1 Opdrachtgever: iedere natuurlijk en rechtspersoon die zich door overeenkomst met ETown verbindt aan de dienstverlening. Indien          opdrachtgever een rechtspersoon is, worden ook met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen bedoeld.  

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, hieronder begrepen overeenkomst tot opdracht.  

1.3 Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan ETown Recruitment services geeft met betrekking tot de dienstverlening.  

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

ETown, eenmanszaak, gevestigd te Jan Deckersstraat 29a, 5591 HN Heeze 
Telefoonnummer: +31647142889 
E-mailadres: info@etown.nl 
KvK-nummer: 17263549

Artikel 3 Toepasbaarheid

3.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ETown Recruitment Services en een Opdrachtgever waarop ETown Recruitment Services deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.        

3.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

3.3 Toepasbaarheid door van Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

3.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.  

Artikel 4 Offertes

4.1 Offertes van ETown Recruitment Services zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.  

4.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

4.3 ETown Recruitment Services kan niet aan zijn offertes gehouden worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4.4 Overeenkomsten komen tot stand doordat ETown Recruitment Services een door Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat ETown Recruitment Services tot de uitvoering van een opdracht overgaat. 

Artikel 5 Uitvoering dienstverlening

5.1 ETown Recruitment Services zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  

5.2 ETown Recruitment Services is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer door Opdrachtgever onjuiste en / of onvolledige gegevens zijn verstrekt, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ETown Recruitment Services kenbaar behoorde te zijn.  

5.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ETown Recruitment Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan ETown Recruitment Services worden verstrekt.  

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

6.2 Op het moment dat de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal ETown Recruitment services de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

Artikel 7 Opzegging

7.1 Indien Opdrachtgever de overeenkomst wilt ontbinden dan kan dit uitsluitend door middel van wederzijdse schriftelijke bevestiging. 

7.2 Indien de overeenkomst zonder in acht neming van de contractueel bepaalde opzegtermijn wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft ETown Recruitment Services recht op compensatie gelijk aan de resterende contractwaarde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ETown Recruitment Services zijn toe te rekenen.  

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 ETown Recruitment Services is niet aansprakelijk als door haar dienstverlening geselecteerde of verkregen kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van de opdrachtgever. 

8.2 ETown Recruitment Services draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welke hoofde dan ook die door haar dienstverlening in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan Opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden.  

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ETown Recruitment services aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.  

9.2 Betaling is verschuldigd zodra een opdrachtgever een schriftelijke- of digitale overeenkomst heeft gesloten.  

9.2 Op het moment dat Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn vorderingen van ETown Recruitment Services op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.  

privacy bescherming 

Artikel 10 Geheimhouding

10.1 ETown Recruitment services verplicht zich tot geheimhouding van allen aan haar kenbaar gemaakte informatie met betrekking tot Opdrachtgever die bij de uitoefening van haar werkzaamheden te hare kennis komt, welke niet van algemene bekendheid is. 

Artikel 11 Wijziging algemene voorwaarden

11.1 ETown Recruitment Services behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra ETown Recruitment services Opdrachtgever in kennis heeft gesteld. 

Artikel 12 Geschillen

12.1 Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ETown Recruitment Services. 
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen ETown Recruitment services en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Volg ons:

Contact

ETown Recruitment Services
Jan Deckersstraat 29A
5591 HN, Heeze