Privacybeleid ETown

ETown hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie gegeven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ETown houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u deze verstrekt.  
 • Enkel persoon- en adresgegevens vragen die beperkt blijven tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.  
 • Wij technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. 

Waarom vragen en verwerken wij uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden door ETown verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:  

 • Om nieuwsbrieven te versturen  
 • Om de website te laten functioneren 
 • Om feedback te verzamelen 
 • Om bedrijfsactiviteiten in Recruitee te ondersteunen 
 • Verkoop en marketing van de dienst van ETown 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer 
 • Communicatie over ondersteuning 
 • Facturatiegegevens 
 • Gebruikersnaam en wachtwoord (Recruitee) 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:  

 • Het verzorgden van de (financiële) administratie 
 • Het verzorgen van mailings 
 • Het onderhoud en beheer van onze website 
 • Het gebruik van de ATS software Recruitee 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.  

Cookietoestemmingen

Wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt, krijgt u onze cookietoestmmingstool te zien. Dit geeft u de mogelijkheid om cookies waarvoor op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming uw toestemming vereist is te accepteren of te weigeren. ETown respecteert uw keuzes altijd.  

Het plaatsen van cookies op uw apparaat is voor de volgende doeleinden: 

 • Verkoop en marketing 
 • Het verbeteren van onze producten en gebruikerservaring 
 • Branding 

De volgende bedrijven verwerken uw persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van marketing en verkoop om ETown:  

 • Google  
 • Meta  
 • LinkedIn 

Voor die doeleinden worden unieke identificatoren (met behulp van cookies), contactgegevens en browsergeschiedenis verwerkt. 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:  

 • Alle medewerkers van ETown die kennis kunnen nemen tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding 
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en frequent wisselend wachtwoordbeleid op al onze systemen 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten 
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en verscherpen deze indien noodzakelijk 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via: info@etown.nl 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mocht u bij ons onverhoopt geen gehoor vinden voor uw klacht dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming 

Volg ons:

Contact

ETown Recruitment Services
Jan Deckersstraat 29A
5591 HN, Heeze